top of page
Friends at the Beach

10 דברים שצריך לדעת על עבודת נוער בחופשת הקיץ

גיל העבודה הוא 15 ומעלה; אסור לעבוד על חשבון זמן לימודים, אלא אם סיימתם את לימודיכם עפ"י חוק לימוד חובה. אפשר לעבוד מגיל 14 בעבודות קלות ורק בתקופות של חופשת לימודים רשמית. שכר המינימום לנוער עד גיל 16 הוא 21.45 ש"ח לשעה, עד גיל 17 – 22.98 ש"ח לשעה ועד גיל 18 – 25.43 ש"ח לשעה. אסור להעסיק נוער בתהליכי ייצור בתעשייה ובעבודות בניה. רשימה נוספת של עבודות אסורות והגבלות נוספות קבועה בתקנות. אסור להעסיק נוער בשעות נוספות. יום עבודה יהיה בן 8 שעות (כולל הפסקה של 45 דקות לפחות מתוכה לפחות 30 דקות רצופות). שבוע עבודה יהיה בן 40 שעות. אסור להעסיק נוער במנוחה השבועית (פרק זמן של 36 שעות הכולל את יום השבת), ואסור להעסיק נוער בלילה בין השעות 20:00 עד 8:00 (ולנוער שחוק לימוד חובה אינו חל עליו – בין 22:00 ל-6:00). המעסיק חייב למסור לכם הודעה בכתב המפרטת את תנאי ההעסקה בתוך 7 ימים מתחילת העבודה. מומלץ לדרוש את המסמך במידה ולא קיבלתם. מומלץ לנהל רישום מדוייק של שעות העבודה באפליקציה או בנייד ולהשוות עם תלוש השכר, ולהקפיד לקבל מהמעסיק את התלוש ביחד עם קבלת המשכורת. מגיע לכם החזר על נסיעות לעבודה והביתה, לפי עלות כרטיסי הנסיעה בפועל או עלות חופשי חודשי או עד לתקרה של 22.60 ש"ח ליום. התפטרות מהעבודה לרגל גיוס לשירות סדיר (כולל שירות במשטרה ובשב"ס) מזכה בתשלום פיצויי פיטורים, אם עבדתם לפחות שנה ברצף באותו מקום עבודה, או לפחות שנה במצטבר אם היו הפסקות אשר לא עלו על 6 חודשים.

bottom of page