top of page
shutterstock_2095299043.jpg

זכויות הגבר בהריון ולידה

היעדרויות במהלך ההיריון וביום הלידה - חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000, מאפשר לגבר לזקוף עד 7 ימים בשנה, מימי המחלה הצבורים שלו, כדי להתלוות לבת זוגו לבדיקות הקשורות להיריון וללידה, כאשר מדובר בבדיקות שכרוכות בסיכון לחיי האשה או העובר או בדיקות שבהן האשה תהיה תלויה בעזרת הזולת לשם ביצוע הבדיקות; אם מדובר בהפלה – עד 24 שעות אחרי תום ביצועה; אם מדובר בלידה - מרגע הופעת הצירים ועד 24 שעות לאחר הלידה. היעדרות נוספות אפשרית במקרה של מחלה או אשפוז לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998, ניתן לזקוף עד 6 ימי מחלה ע"ח ימי המחלה הצבורים של הגבר, במקרה שבת הזוג תלויה בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום. חופשת אבהות לאחר הלידה - בן הזוג רשאי לקחת עד 5 ימי היעדרות מהיום שלאחר הלידה, כאשר 3 הימים הראשונים יהיו על חשבון ימי חופשה צבורים ו-2 הימים הנותרים יהיו על חשבון ימי מחלה לרגל היעדרות עקב היריון ולידה של בת הזוג, וייחשבו ליום השני והשלישי של המחלה (יום הלידה הוא היום הראשון להיעדרות מפאת מחלה זו). אם אין מספיק ימי חופשה צבורים לעובד, המעסיק אינו יכול לסרב לחופשה ועליו לתת לו חל"ת (חופשה ללא תשלום). בשנת 2017 הוארכה חופשת הלידה מ- 14 ל- 15 שבועות ובד בבד נוספה האפשרות לגבר לקחת את השבוע הנוסף במקביל לבת זוגו וביחד עמה. התנאי הוא שהיא תוותר בכתב על זכותה לקבלת דמי לידה בגין שבוע זה. אם האשה מחליטה לחזור לעבודה בתום 14 שבועות, בן הזוג יכול להחליף אותה בשבוע ה- 15 ובני הזוג יקבלו את דמי הלידה עבור 15 השבועות המלאים. זכאות לחופשת לידה חלקית – בן הזוג יכול לצאת לחופשת לידה במקום אשתו, לאחר 6 השבועות הראשונים שאותם האשה מחוייבת לקחת כחופשת לידה. התנאים המצטברים לכך הם: כי האשה זכאית בעצמה לחופשת לידה בת 15 שבועות לפחות, והיא הסכימה בכתב לוותר על יתרת חופשת הלידה שלה שמעבר ל- 6 השבועות. תנאי נוסף הוא כי האשה חזרה לעבודה בפועל (במקום עבודתה או בעסק שלה) במהלך יתרת תקופת חופשת הלידה. גבר שעבד אצל אותו מעסיק יותר מ- 12 חודשים עד יציאתו לחופשת הלידה, זכאי להאריך את חופשת הלידה עד ל- 26 שבועות (כאשר 11 השבועות הנוספים הינם ללא תשלום, בדומה לזכותן של הנשים), וזאת בתנאי שגם אשתו עבדה אצל המעסיק שלה או באותו מקום עבודה לפחות 12 חודשים קודם ללידה. אם אחד מבני הזוג לא עבד לפחות שנה אצל המעסיק קודם ללידה, הם לא יהיו זכאים להאריך את חופשת הלידה (ללא תשלום) מעבר ל- 15 שבועות. עפ"י התקנות, הודעתו של גבר המעוניין לצאת לחופשת לידה חלקית במקום אשתו, צריכה להימסר בכתב ובחתימת שני בני הזוג, למעסיקו של הגבר, לפחות 30 ימי עבודה לפני מועד תחילת חופשת הלידה של הגבר. יכולות להיות נסיבות מיוחדות בהן יודיע הגבר על יציאתו לחל"ד חלקית תוך פחות מ- 30 ימים, כגון מקרה חירום שבו אשתו אינה מסוגלת לטפל בתינוק. זכאות לחופשת לידה מלאה - במקרה בו האשה אינה מסוגלת לטפל בתינוק, מחמת נכות או מחלה או חלילה פטירתה, זכאי הגבר לממש את מלוא חופשת הלידה וכל ההוראות החלות על האשה יחולו עליו. התנאים המצטברים הם: (א) הילד נמצא עמו ובהחזקתו; (ב) הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות או מחלה של בת הזוג ורופא אישר בכתב כי בשל הנכות או המחלה כאמור בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד. חופשת לידה כזו איננה דוחה ואיננה מבטלת או מקצרת את חופשת הלידה של האשה, אלא היא מתקיימת במקביל ובנוסף לה, והיא נמשכת כל עוד האשה אינה מסוגלת לטפל בתינוק. חופשה ללא תשלום (חל"ת) לאחר חל"ד - עובד, כמו עובדת, יכול לקחת חל"ת לאחר תום חופשת הלידה, וזאת כרבע ממספר החודשים שעבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אך לא יותר מ- 12 חודשים מיום הלידה. התנאי למימוש זכות זו הוא כי אשתו עבדה לפחות 6 חודשים רצופים קודם לכן, או, אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת הזוג. הכלל הוא שרק אחד מבני הזוג יכול לנצל את הזכות לחל"ת לאחר חל"ד, ואולם אם אחד מבני הזוג ניצל זכות זו באופן חלקי בלבד (ולא למלוא התקופה העומדת לרשותו), יכול בן הזוג השני לנצל את יתרתה. המשך הפרשות לפנסיה - עובד היוצא לחופשת לידה זכאי לקבל ממעסיקו הפרשות לקופת הפנסיה, בדומה לזכותה של עובדת, וזאת בתנאי שאותו עובד עבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון ויחסי עובד-מעסיק המשיכו להתקיים כל תקופת ההיריון. הוראה זו חלה גם לגבי נשים. איסור פיטורים בחופשת לידה - חל איסור לפטר עובד בחופשת לידה בדיוק כמו שהוא חל ביחס לנשים. אף אי אפשר לבקש או לקבל היתר לפיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה, בזמן חופשת הלידה. בנוסף, חל איסור לפטר עובד בתקופה של 60 ימים לאחר חזרה מחופשת לידה, ללא היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה. התנאים למתן היתר, כמו אצל נשים – (1) כי הפיטורים אינם קשורים ללידה או לחופשת הלידה וכן (2) כי עסקו של המעסיק חדל לפעול או פשט את הרגל או נכנס לפירוק (אם מדובר בחברה). חל איסור לפטר עובד בזמן חל"ת לאחר חל"ד או בתקופה של 60 יום לאחר חזרה מחל"ת, ללא היתר מטעם משרד העבודה. היתר שכזה לא יינתן אם יוכח שהפיטורים הם קשורים ללידה או לחל"ת. גם הוראה זו זהה לגברים ולנשים כאחד. איסור פיטורי עובד בטיפולי פוריות – חל איסור לפטר עובד בשל טיפולי פוריות וכן חל איסור לפטר עובד עד 150 יום לאחר ביצוע טיפולי פוריות. הוראות אלה זהות לנשים ולגברים. פיטורי עובד במהלך טיפולי פוריות ועד 150 יום לאחריהם, מצריכים אישור של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה. התנאי למתן היתר הוא כי אין קשר בין הטיפולים או ההיעדרויות, לבין הפיטורים. מגבלה זו חלה על עובדים העוברים טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ואם יש להם ילדים מבני זוג קודמים, עד 2 לידות לכל היותר מבן הזוג הנוכחי. תוקפו של איסור פיטורים זה הינו לכל היותר למשך שנתיים ימים מיום תחילת טיפול הפוריות הראשון אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. אין הכרח שהעובד ייעדר מהעבודה לצורך טיפולי הפוריות, כדי לאסור את פיטוריו. יתרה מכך, איסור הפיטורים יחול גם על עובד שלא סיפר למעסיקו מראש על טיפולי הפוריות, ובלבד, שהעובד סיפר תוך 3 ימים מיום שנמסרה לו הודעה מוקדמת לפיטורים או תוך 3 ימים מיום הפיטורים (אם לא ניתנה הודעה מוקדמת) וכן מסר למעסיקו אישור רפואי תוך 14 ימים. האמור חל גם על עובד קבוע וגם על עובד ארעי או זמני, ובלבד שעבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים. הגבלה מפני פיטורים ו/או פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה – ההגנה מפני פיטורים ו/או מפני שינוי בהיקף המשרה וההכנסה, קיימת לגברים בדיוק כמו לנשים. יש צורך בהיתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה, והאישור לא יינתן באם יוכח שהפיטורים או הפגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה קשורים לעילה שבשלה חלה אותה מגבלה.

bottom of page