top of page
shutterstock_360410639.jpg

זכויות בטיפולי פוריות

הרבה אתרים ופורומים ברשת עוסקים בזכויותיהן של נשים בהיריון ובחופשת לידה. החקיקה הקיימת כיום מעניקה הגנות רבות וזכויות מרובות לנשים בתקופת ההיריון ולאחר הלידה. על זכויותיהן של נשים שנמצאות בטיפולי פוריות ומייחלות להיריון תקין שיסתיים בלידת תינוק בריא, אנחנו ממעטים לשמוע. אולי זה נובע מכך שאחוז הנשים שמטופלות בטיפולי פוריות נמוך מאלה שבהיריון או אחרי לידה; אולי זה נובע מכך שנשים שמצויות בטיפולי פוריות ממעיטות לשתף את המעסיק ועוד פחות מכך ממעיטות להתעמת עם המעסיק המתנכל או המפטר; אולי זה נובע מכך שהן מעדיפות לבלוע רוק ולהבליג מחשש שהמתח הנפשי והמעמסה הרגשית יזיקו להן, ואולי משום שהן חושבות שאין להן איך להוכיח שפוטרו בגלל הטיפולים, או שהן פשוט אינן מודעות להוראות החוק. הזכות להיעדר מהעבודה לרגל טיפול פוריות - חוק עבודת נשים הוא החוק שמסדיר את הזכות להיעדר מהעבודה בשל טיפולי פוריות. החוק קובע כי היעדרות מהעבודה בזמן ולצורך הטיפולים, דינה כדין היעדרות מפאת מחלה. יש צורך בהמצאת אישור בכתב מאת הרופא המטפל המאשר כי הטיפול מחייב את ההיעדרות. בשנת 2019 נוסף תיקון חשוב לחוק עבודת נשים ונוספה הוראה המאפשרת לנשים להעדר גם למשך חלקי ימים ולקבל תשלום על ההיעדרות מתוך סך ימי המחלה הצבורים שלהן, וזאת עד לסך של 40 שעות בשנה לעובדת במשרה מלאה (או היקף יחסי בהתאם לחלקיות המשרה לעובדת במשרה חלקית). תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון) מסדירות את משך ההיעדרות המקסימלית האפשרית בחוק. התקנות מגדירות מהי סידרת טיפולים ומהו מספר הימים המוכרים בחוק כימי היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון. סדרה טיפולית (סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית, בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי, לרבות ימי המנוחה הכרוכים בסדרה כאמור) במקום עבודה בו עובדים 5 ימים בשבוע, לא תעלה על 16 ימי היעדרות; סידרה טיפולית במקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע לא תעלה על 20 ימים. בסה"כ התקנות מכירות ב- 4 סדרות טיפולים בשנה כ"היעדרות" המוכרת בחוק. אצל הגברים, לעומת הנשים, ההיעדרות המוכרת היא עד 12 ימים בשנה. מאחר והחוק מכפיף את ההיעדרות מחמת טיפולי פוריות ופריון, לזכות לימי מחלה, יש צורך בימי מחלה צבורים על מנת לזכות בתשלום עבורם. אם אין מספיק ימי מחלה צבורים, ההיעדרות תהיה על חשבון העובד/ת ותנוכה משכרו/ה (או מימי חופשה צבורים, באם יסכים המעסיק). האם יכול בן הזוג להיעדר מהעבודה בכדי ללוות את אשתו לטיפולים (כשאינו עובר טיפול בעצמו)? האם תיחשב ההיעדרות כהיעדרות מפאת מחלה? נושא זה מוסדר בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), המאפשר לבן הזוג לזקוף עד 6 ימי מחלה בשנה כדי לסעוד את אשתו. עפ"י החוק והתקנות, יש לצרף הצהרה חתומה וכן אישור רופא על-כך שמצבה של האשה לא איפשר לה לטפל בעצמה ולבצע פעולות יומיום בסיסיות בזמן ההיעדרות. הגנה מפני פיטורים - החוק מגן על כל אישה וגבר שנמצאים בטיפולי פוריות, מפני פיטורים שרירותיים. פיטורי עובד/ת בטיפולי פוריות מצריכים קבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה. עפ"י ההסדר שבחוק, לא ניתן לפטר עובד/ת שעובר/ת טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות, בימי העדרם מהעבודה עקב הטיפולים. הגנה זו מותנית במסירת הודעה מראש למעסיק ובהצגת אישור רפואי מהרופא המטפל. ההגנה מפני פיטורים משתרעת על ימי ההיעדרות עצמם ולמשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות. פיטורים במהלך תקופה זו מחייבים קבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה, וההיתר יינתן רק אם הממונה תשתכנע שהפיטורים אינם קשורים עם ההיעדרות או עם הטיפולים; מהוראת הסעיף משתמע שבכל פעם שעובד/ת נעדר/ת מהעבודה לצורך טיפולים, מתחדשת תקופת ההגנה של 150 הימים שבמהלכה אי אפשר לפטרו/ה ללא אישור. ואולם, המחזוריות של 150 הימים איננה לעולם ועד; היא מסתיימת לאחר שנתיים לכל היותר, מיום שהתחילה ההיעדרות הראשונה, לגבי עובד או עובדת שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה במשך השנתיים האמורות. ומה לגבי לידת ילדים נוספים? החוק קובע כי ההוראות הנ"ל יחולו לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ואם יש להם ילדים מבני זוג קודמים – גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי. מה דינם של עובד או עובדת שלא נעדרו מהעבודה לצורך הטיפולים, או שלא הודיעו למעסיק שההיעדרות היא לצורך טיפולי פוריות? גם הם זכאים להגנה מפני פיטורים במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, עפ"י אישור בכתב מהרופא המטפל, ובלבד שמסרו הודעה למעסיק על היותם בטיפולים בתוך 3 ימי עבודה ממועד מסירת הודעת הפיטורים או ההודעה המוקדמת לפיטורים, וכן מסרו למעסיק אישור בכתב מאת הרופא המטפל בתוך 14 ימים מאותו מועד. ואולם, ישנו הבדל חשוב אחד ביחס לעובד/ת שלא נעדר/ה מהעבודה לצורך הטיפולים (ולצורך העניין גם לא הודיע/ה למעסיק על הטיפולים) – ההגנה תוענק לו/לה רק לאחר שהשלים 6 חודשי וותק לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. לכן, אם קיבלתם הודעת פיטורים או הודעה מוקדמת לפני פיטורים, או אפילו הודעה על כוונה לפטר (כגון זימון לשימוע) ומעסיקכם אינו יודע שאת מטופלים בטיפולי פוריות, עליכם להודיע לו בתוך 3 ימים על הטיפולים ולמסור לו אישור בכתב מהרופא המטפל בתוך 14 ימים. איזו הגנה יש בחוק לעובד או עובדת שלא שיתפו את המעסיק בטיפולים ולא הודיעו עליהם מראש, ועבדו אצל אותו מעסיק פחות מ- 6 חודשים? חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על אפליית עובדים בין השאר מחמת טיפולי פוריות או טיפולי הפרייה חוץ גופית. עובד או עובדת שיפוטרו בנסיבות שבהן הם אינם מוגנים ע"י חוק עבודת נשים, יוכלו לזכות בהגנה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אם יוכיחו שפיטוריהם נעשו בשל הטיפולים. לצורך העניין, אין עליהם להוכיח את האפלייה עצמה אלא די שיוכיחו שלא הייתה בהתנהגותם או במעשיהם סיבה אחרת לפיטוריהם, כדי שהנטל יעבור על כתפי המעסיק להוכיח שהפיטורים לא נעשו תוך אפלייה המנוגדת לחוק. לשונו של חוק עבודת נשים מלמדת שאין צורך להסתיר את הטיפולים מהמעסיק אלא להפך, כדאי לשתף את המעסיק בטיפולים על מנת לזכות מייד בהגנת החוק. יתרה מכך, מעסיק שיחליט על פיטורי עובדת המצויה בטיפולי פוריות מבלי שידע על הטיפולים, סביר להניח שיקבל היתר לפיטוריה אם יפנה למשרד הכלכלה, לאחר שיוכיח כי לא ידע על הטיפולים עת החליט על פיטוריה (ומכאן שהפיטורים לא יכולים להיות קשורים לטיפולים). איסור פגיעה בהיקף המשרה וההכנסה - בנוסף לאיסור הפיטורים, החוק אוסר גם על פגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה של עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות, בתקופה שבה הם מוגנים מפני פיטורים עפ"י החוק. שינוי בהיקף המשרה או בהכנסתם של עובד או עובדת המצויים בתקופה המוגנת, גם הוא מחייב הגשת בקשה לקבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. הממונה לא תיתן אישור לכך אם הבקשה היא, לדעתה, קשורה לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה. אמנם לשון החוק מתייחסת רק לפגיעה בהיקף משרה או פגיעה בהכנסה, אך בתי הדין לעבודה פירשו פיסקה זו בהרחבה וקבעו כי כל שינוי בתפקידה של העובדת (הגם שאין בו פגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה) עשוי להיחשב כ"פגיעה" כלשון החוק ועשוי להיחשב לבלתי חוקי באם לא ניתן עליו אישור של משרד הכלכלה. פנייה בתביעה לבית הדין לעבודה - פיטורים או זימון לשימוע בזמן טיפולי פוריות, מחייבים פנייה להתייעצות מקצועית מקיפה על מנת לעמוד על כלל נסיבות המקרה ועל ההגנות הקיימות בחוק. במקרים רבים זכו עובדות שפוטרו שלא כדין, לפיצוי כספי נכבד בבית הדין לעבודה. כדאי לפנות ליעוץ מקצועי גם במקרה שבו מגיש המעסיק בקשה להיתר פיטורים למשרד הכלכלה, ואף אם ניתן כבר היתר פיטורים ע"י משרד הכלכלה, כדאי לבדוק אם ההיתר ניתן כדין ואם אין מקום לערער עליו לבית הדין לעבודה.

bottom of page