top of page
shutterstock_1934596586.jpg

התפטרות לרגל מעבר דירה

אנשים טועים לחשוב שהתפטרות לרגל מעבר דירה, ליישוב שמרוחק מעל 40 ק"מ ממקום מגוריהם, היא התפטרות שמזכה בפיצויי פיטורים. האמת היא, שסעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים, ביחד עם תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים, תשכ"ד – 1964), מסדירים את התנאים הספציפיים ואת הנסיבות המתאימות. התפטרות לרגל נישואים ומעבר לישוב שבו גר בן הזוג - אם המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום המגורים הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום העבודה מאשר מקום המגורים הקודם. התפטרות לרגל מעבר לישוב חקלאי או לישוב פיתוח - אם העובד גר לפחות 6 חדשים בישוב חקלאי או בישוב באיזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו. ישוב פיתוח הינו אך ורק ישוב ששמו מופיע ברשימה שבתקנות: אופקים, אילת, בית-שאן, בית שמש, דימונה, חצור, ירוחם, כרמיאל, מגדל העמק, מדרשת שדה-בוקר, מצפה רמון, מעלות-תרשיחה, נתיבות, נצרת-עילית, ערד, צפת, קרית-גת, קרית-מלאכי, קרית-שמונה, שדרות, שלומי, יקנעם-עילית, עכו, טבריה, עפולה, גילון, עצמון, יודפת, יעד, קורנית, שכניה, מורשת, מנוף, מרכז ספיר, יבניאל, כפר ורדים, הילה, מתת, אדר, עמקה, תרשים, כמון, מכמנים, ורד הגליל, ארשת, עדי, הררית, פרחי אביב, צורית, טל אל, כליל, קציר, מנחמיה, מטולה, מגדל, רמת ישי, ראש פינה, כנרת (המושבה), כפר תבור, יסוד המעלה, מסד, מצפה נטופה, חיספין, אשחר, הר חלוץ, יובלים, מעלה צביה, רקפת, חורפיש, מצפה הושעיה, גבעת אלה, גבעת אבני, אלון הגליל, אבטליון, שרשים. התפטרות בשל נסיבות מוצדקות אחרות - העתקת מקום מגורים עקב העברה בתפקיד של בן-זוג המשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות-קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם; העתקת מקום מגורים למקום התנחלות או היאחזות שאושרו ע"י שר הביטחון ושר החקלאות והעובד התגורר באותו מקום לפחות ששה חדשים רצופים. העתקת מקום מגורים עקב העברה בתפקיד של בן זוג המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, והמרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום המגורים הקודם הוא לפחות 40 ק"מ ומקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום העבודה מאשר מקום המגורים הקודם; הצטרפות לבן זוג היוצא לתקופה העולה על ששה חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור. העתקת מקום מגורים עקב גירושים, ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום המגורים הקודם, ובלבד שהעובד גר ביישוב כאמור ששה חדשים לפחות. הצטרפות לבן זוג העובד בשרות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לעניין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על-פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים היא 40 ק"מ לפחות. העתקת מקום מגורים עקב הצטרפות לבן זוג העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל הנמצאים לפחות 40 קילומטרים ממקום מגוריהם הקודם, ובלבד שמקום מגוריהם החדש רחוק יותר ממקום העבודה הקודם ושהעובד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.

bottom of page